Roztažená kunda erotické masáže ostrava

roztažená kunda erotické masáže ostrava

Automaticky k nim zam í řila Monika. Hanka s Monikou se pozdravily. Vešli jsme do chaty a v ložnici jsme narazili na mladičkou studentku Jitku, jak šoust á se dvěma chlapama najednou. Pod n í ležel Petr, manžel Marcely, a zezadu j í obděl á val kluk s kn í rkem, kter é ho jsme zat í m neznali.

Takov ý par á dn í sendvič jsem viděl jedině na pornovideu a mysl í m, že Radka ani to ne. Však to sn í tak é trochu cuklo, ale ani nemukla. Šli jsme se raději svl é knout do haly, abychom zde nerušili. V rozlehl é, dřevem obložen é hale to taky nebylo špatn é , protože prosklenou čeln í stěnou a balk ó nov ý mi dveřmi jsme měli v ý hled př í mo na terasu, na kleč í c í obnaženou Moniku a velmi dobře se bav í c í Marcelu s Hanou.

Rychle jsem se svl é kl z kalhot, stahuj í c í ch slipů a košile, zůstal jsem jen v b í l é m n á těln í ku. Oči jsem měl navrch hlavy a tak schv á lně jsem tu chytil Radku kolem pasu, přehnul jsem ji přes opěradlo sedac í soupravy a v pokleku jsem do n í snadno vstoupil.

Radka se nenechala dvakr á t přemlouvat, mezi nohama byla mokr á a vzrušen á , nadržen á t é měř jako j á. Jezdil jsem v n í rytmicky dovnitř a ven, pěkně pomalu a důkladně, ale pozorně jsem sledoval co se děje venku na terase. Marcela držela v rukou cosi, co vypadalo jako injekčn í stř í kačka, jenže tohle bylo mnohem větš í , z velk é č á sti skleněn é , tak půl litru vody se do toho mohlo nat á hnout dovnitř, v duchu jsem odhadoval.

Na jedn é straně Marcela pomalu tlačila na siln ý p í st, druh á strana končila n á sadkou a pružnou oranžovou hadičkou, kterou Hana šikovně zastrčila připraven é Monice do vyšpulen ého zadečku.

Byl to pro mne š í leně rajcovn ý pohled na Moniku, kter é jsem dř í v př í liš pozornosti nevěnoval, vždycky se mi to zd á la b ý t takov á obyčejn á žensk á , d á vno šťastně vdan á , a teď tu klečela před n á mi takřka nah á a všem př í tomn ý m nab í zela pod í vanou na svoji poř á dně chlupatou kundičku , na pevně semknut é stydk é pysky. Nad nimi, uprostřed m í rně širok é ho zadku, v tmavě zarudl é a několika jemn ý mi chloupky zv ý razněn é růžici řitn í branky mizela št í hl á hadička.

Teprve potom Monika vstala, přidržela si vyhrnut é šaty nahoře, popošla kousek k z á bradl í , o kter é se opřela, a teprve když se ujistila, že je sledov á na pohledy z různ ý ch stran, vypustila prudce obsah sv é ho zadečku ven. Mocn ý proud vody, nakonec již ne ú plně čist ý , několik dlouh ý ch sekund vych á zel mezi jej í mi půlkami jako vodotrysk, jako pr á vě objeven ý z á zračn ý pramen, a dopadal dolů na tr á vn í k.

St é naj í c í a vzdychaj í c í Monika se zm á čen ý mi stehny se vr á tila zpět k t é poveden é dvojici služebnic, k Haně a Marcele, a ještě jednou si to cel é zopakovala. Raději jsem přestal p í chat Radku, nebo jinak bych musel do n í ihned vypustit svou ml é čnou d á vku. Obr á til jsem si ji na z á da a zkusil jsem zpracov á vat jej í poštěv á ček jazykem a rty. Romaně se to očividně l í bilo, takže jsem se nenechal pob í zet a l í zal jsem ji mocně a pěkně do hloubky.

Teď pro změnu mohla ona sledovat extempore sv é kolegyně Moniky. Nic na to neř í kala, ale z terasy nespouštěla oči. Důkladně jsem l í zal jej í kundičku, když jsem si n á hle uvědomil, že vedle moj í ženy se posadila Patricia, se kterou jsme se tedy potkali dnes teprve potřet í. N yn í tu seděla vedle n á s, samozřejmě nah á a napůl obsazen á.

Rozt á hla nohy a stručně a srozumitelně mi poručila: Pomalu jsem očima sklouzl z jej í tv á ře na kulat á ňadra se vztyčen ý mi bradavkami, ale brzo jsem pokračoval přes bř í ško dolů, zpomalil jsem až na připraven é m, zduřel é m poštěv á čku, na nedočkavě se rozev í raj í c í pochvě a zastavil jsem se až u čern é ho vibr á toru , zaražen é ho do zadečku. Byla to pastva pro oči a l é k na impotenci jak é hokoli kalibru, což ještě Patricia zdůraznila zvednut í m nohou nahoru do v ý šky.

Okamžitě jsem přestal l í zat důvěrně zn á mou kundu a přesunul jsem se k t é vyholen é , uprostřed růžově rozdělen é buchtičce. Jedině tiše vibruj í c í m robertkem se Patricia lišila od mal é holčičky. Ale toho si teď pomalu vyndala ven, zato se pěkně rozevřela hlubok á d í ra ohraničen á stydk ý mi pysky. Lačně jsem do n í zabořil svůj jazyk a začal jsem vychutn á vat ohromn é množstv í milostn ý ch šť á v.

Přitom Patricia snad i křičela, obzvl á ště když jsem uchopil hork ý klitoris mezi rty a jedn í m nebo dvěma prsty jsem rejdil po děložn í m č í pku, schovan ý m kdesi na dně jej í nenasytn é pochvy. Tohle všechno nebylo špatn é , ale ona potřebovala v í c.

Nerozpakoval jsem se tedy a zajel jsem dalš í m prstem i do voln é d í rky jej í ho zadečku. Šlo to ú plně snadno a nyn í jsem tak dr á ždil pružn é stěny uvnitř nadržen é Patricie z obou stran. Netrvalo to dlouho a jasn ý m gestem si konečně vyž á dala můj ocas. D á vno už vedle n á s neseděla Radka. Kde vlastně si už í vala, to nev í m, ale když jsme s Patrici í potřet í měnili pozici , tak jsem si všiml, že si něco špit á s Marcelou a Monikou před oknem. Monika Radku hladila po boku a po zadečku, za chv í li si Radka klekla na všechny čtyři a pak už šlo všechno r á z na r á z.

Marcela j í namazala malou d í rku nějak ý m kr é mem, Monika hned přinesla stř í kačku a za několik okamžiků měla Radka pln ý zadek. Ale když jsem viděl, že se již po několik á t é proh ý b á jako probuzen á kočka dom á c í a zprudka se vyprazdňuje, už jsem se neudržel a naplnil jsem vzp í naj í c í se Patricii až po okraj. V hlavě mi hučelo a při každ é m vyšlehnut í d á vky spermatu to se mnou cuklo jako při elektrick é m šoku, ona pokažd é vyjekla snad jako novicka. Vzduch byl n á hle naplněn vůn í  potu a semene, naše pohyby byly trochu neohraban é a v kl í nech jsme měli oba potopu.

Trochu jsem se zklidnil a Patricia mě těsně objala a l í bala by mě snad do nekonečna. Mumlala cosi přitom anglicky, ale to jsem absolutně nebyl schopen vn í mat. Musel jsem si lehnout, což Patricia šikovně využila a sv ý mi ú sty mě opět připravila k boji, jenže j á měl zase chuť na změnu, r á d bych chtěl poznat tu mladou holku, Jitku.

Pol í bil jsem Patricii naposledy na čelo a nechal jsem ji o samotě. Vešel jsem do sousedn í ložnice, kde jsme prve Jitku zahl é dli, ale to už bylo možn á před hodinou a za tu dobu se osazenstvo pohodln é širok é post ý lky několikr á t vyměnilo. Tentokr á t si to tu pro sebe zabraly jen samotn é holky, Hanka s Marcelkou.

Trochu jsem je vyrušil v jejich homosexu á ln í m ř á děn í , leželi obě na stejn é m boku, hlavami ale od sebe, št í hl é nohy do sebe pevně zakl í něn é , kundičky měli propojen é dlouh ý m dvojit ý m penisem s anatomickou napodobeninou obnažen é ho žaludu na obou konc í ch, prostě skvěl ý m robertkem pr á vě pro lesby.

Marcela na mě jen mrkla a tak jsem raději rychle za sebou zavřel dveře. Ale slušelo jim to, holčičk á m, fakticky, v tu chv í li jsem byl opět nadržen ý jako jelen v ř í ji. V hale, na chlupat é m koberci před krbem jsem objevil svoji Radku v poloze Klečela nad Alešem, v á šnivě kouřila jeho dlouh ý klacek, ani on nenech á val jej í kundu na pokoji. Jen ať si užije, pomyslel jsem si, ale vz á pět í jsem nevěděl, koho konkr é tně jsem měl ma mysli. Nejsp í š svou drahou polovinu, protože jestli se snaž í tak jako každ ý t ý den se mnou, tak to Aleše ček á pěkn á dřina.

Raději jsem je nechal b ý t a rozhl í žel jsem se d á l. Na schodech Karel trochu akrobaticky p í chal předkloněnou Ilonu, tak tyhle dva jsem tu dnes ještě neviděl. Ani mě nezahl é dli, byli ke mě otočeni z á dy a nav í c ú plně ponořeni do sv ý ch divok ý ch choutek , takže jsem se jen nen á padně prot á hl kolem a šel jsem se pod í vat ven.

Cestou jsem ještě musel obej í t Patricii, s přivřen ý ma očima a soustředěn í m ve tv á ři si zase nasedala na sv é ho gumov é ho černouška. Venku mi konečně př á lo štěst í , našel jsem tam nahou Jitku, opřenou o z á bradl í , sleduj í c í n á dhern ý krvav ý z á pad slunce. Na chvilku jsem se zastavil, abych se nad ý chl čerstv é ho vzduchu, zvykl si, že je tady o trochu chladněji než uvnitř, a tak é se mi l í bila silueta t é drobn é št í hl é d í vky.

Fascinovaly mě asi teprve ned á vno vyvinut á , dosud neop á len á a samozřejmě pevn á ňadra , na vrcholc í ch zakončen á nev ý razně tmavš í mi, do fialova zabarven ý mi bradavkami. Opět jsem poc í til neodbytnou erekci , vzal jsem svůj kol í k do ruky, několikr á t jsem po něm přejel sem a tam a hned byl zase v pohotovosti. Udělal jsem krok stranou a pod kr á tk ý mi obloučky jej í ho zadečku jsem objevil širok ý tunel miz í c í kdesi vpředu mezi nohama.

Sex se zvířaty Hodně mě vzrušuje sex se zvířaty. Zatím s tím nemám velké zkušenosti, dělala jsem to několikrát se svým psem.

Seznamka, sex s mužem, sex s ženou Inzeráty sexu v rubrice seznamka. Vložte inzerát do inzerce zdarma, inzerujte na Megainzerci. Tato stránka není vhodná pro osoby mladší 18 let. Žádné videa, které se nacházejí na této Zajímavé stránky - vase videa. Tato doména je na prodej! Copyright © - Freevideo-cz. Erotické priváty, erotické masáže, noční kluby, escort servis, BDSM, swingers, sex seznamka ve městech Sex s konem a zdarma Ten je ale velikej. Úžasná kamoška na sex. Sex z vlastního pohledu.

Sex s konem a zdarma Amatérský sex s pěknou maminou v sauně - Pornuj.

... Tentokr á t si to tu pro sebe zabraly jen samotn é holky, Hanka s Marcelkou. Marcela držela v rukou cosi, co vypadalo jako injekčn í stř í kačka, jenže tohle bylo mnohem větš íz sex louny nejhezčí holka na světě é č á sti skleněn étak půl litru vody se do toho mohlo nat á hnout dovnitř, v duchu jsem odhadoval. Nastavení můžete kdykoliv změnit v zápatí pomocí odkazu cookies. Hned mě potěšil pohled na nahou Radku, jak sp í v milostn é m objet í s Patrici ípřičemž kolem nich se povalovalo několik různ ý ch robertků. Fascinovaly mě asi teprve ned á vno vyvinut ádosud neop á len á a samozřejmě pevn á ňadrana vrcholc í ch zakončen á nev ý razně tmavš í mi, do fialova zabarven ý mi bradavkami. Užijte si, kdekoli vás to popadne. Nic roztažená kunda erotické masáže ostrava to neř í kala, ale z terasy nespouštěla oči.

Roztažená kunda erotické masáže ostrava

Vezměte si ho do práce, a nikdo vás neodhalí! Naproti tomu j á bych j í strašně r á d koupil třeba nějak é ho robertka nebo j í p í chal do zadku. Další služby Provizní systém Gay seznamka Podpora. Chytla mě poř á dně u kořene a sv ý mi ú sty mi udělala skvělou rozkoš, ihned měla obličej cel ý od spermi í. Něco stačila zachytit do pusy, ale jedn í m koutkem j í hust é semeno vyt é kalo ven, aby skončilo na těch zaj í mav ý ch ňadrech.

Roztažená kunda erotické masáže ostrava

Roztažená kunda erotické masáže ostrava